بهار دوستي

قصة دوستي قصه اي قديمي و پايدار است، حتي براي پروانه ها. هريک از پروانه هاي کوچک و زيباي ما درحالي که در زير باران خيس شده اند حاضر نيستند براي نجات خود دوستان ديگر را رها کرده و آنها را تنها بگذارند تا سرانجام ...
اين داستان قشنگ با تصاوير زيبايي نيز همراه شده است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
5,500ریال
تصویرگر: 
عطیه بزرگ سهرابی
قطع کتاب: 
٢١×٢٦ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٨٢
شمارگان چاپ: 
١٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
١٦ صفحه
شماره ديوئی: 
ب ٤٣٣ م ٥٩٠ دا
فراکد: 
شابک: 
4677432964