خروسك پريشان

"خروسك پريشان" يك افسانه عاميانه است كه مرحوم صبحي آن را در كتاب "افسانه هاي كهن " نقل كرده است. اين افسانه روايتهاي گوناگوني دارد كه در اين نمايشنامه از روايت گيلاني آن استفاده شده است.
با تجزيه و تحليل بازيهاي نمايشي كودكان، سيستم نمايش و اجراي اين نمايشنامه چنان طراحي شده است كه بتواند بيشترين ارتباط را با كودكان برقرار كرده و بيشترين تأثير را بر آنها بگذارد. در بخش دوم كتاب، گزارشي تصويري از اجراي آن ارائه شده است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
2,900ریال
شاعر: 
افسانه شعبان نژاد
قطع کتاب: 
١٦×٢٣ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٩
شمارگان چاپ: 
١٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٦٤ صفحه
شماره ديوئی: 
ح ٩٣٣ ك ٠٩٥٥/٧٩٢
فراکد: 
شابک: 
7511432964