سيري در گلستان خوشنويسي

جوهر خوشنويسي زيبايي است. هنرمند خوشنويس به همت و هنر خود بر صفحات خط چشمه زيبايي جاري مي كند و برتن خطوط عريان جامه زيبايي مي پوشاند.
در اين كتاب، خواننده با سير خوشنويسي در جهان اسلام، اسباب كتابت، انواع خطوط اسلامي، ارتباط خوشنويسي با عرفان، و با بزرگان اين هنر آشنا شده و مطالب و نكات مهمي در باب اين هنر فرا مي گيرد. كتاب با نمونه هاي زيبايي از اين هنر ارزشمند زينت داده شده است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
5,200ریال
مؤلف: 
مهدي الماسي
طرح روی جلد: 
مهدی حاجی محمدی
قطع کتاب: 
٢١×٢٩ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٧
شمارگان چاپ: 
١٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٦٠ صفحه
شماره ديوئی: 
745 / الف ل 619 فا
فراکد: 
شابک: 
964432577X