برگزيده شعرهاي نيما يوشيج

از عصر مشروطه به اين سو، شعر فارسي تحول يافته و ويژگيهايي پيدا كرده است كه از آن به "شعر معاصر" ياد كرده مي شود. شعر معاصر فارسي نيز پيوندي استوار با فرهنگ و ادب ديرينه و گنجينه شعر پارسي كهن دارد.
در اين كتاب، گزيده اي از اشعار علي اسفندياري، مشهور به نيما يوشيج، بنيانگذار شعر نو فارسي، ارائه شده است. نمونه هايي از اين دست، كاري ارزشمند در معرفي ادب پارسي و شعر معاصر به همگان و بويژه نوجوانان است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
7,500ریال
شاعر: 
نيما يوشيج
زیر نظر: 
شوراي شعر كانون
طرح روی جلد: 
مهدی حاجی محمدی
قطع کتاب: 
١٤×٢١ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٧
نوبت چاپ دوم: 
1379
شمارگان چاپ: 
٢٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٨٤ صفحه
شماره ديوئی: 
8 ب 986 ن 62 / 1 فا
فراکد: 
شابک: 
3351432964