گنجشك خانه كاغذي

گنجشكي بود كه خانه اي داشت. يك روز بادتندي وزيد و خانه گنجشك هم با آن پريد. وقتي او رفته بود سر چشمه پرهايش را بشويد، روي آب يك گلوله پنبه ديد. آن را پيش عمو ريس ريس و عمو باف باف برد و يك پارچه سبز گُل گُلي بافت. عمو دوز دوز هم براي او يك پيراهن سبز قشنگ دوخت. اما يك روز كه روي پشت بام قصر پادشاه نشسته بود ... .

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
6,000ریال
بازنوشته: 
فاطمه بدر طالعي
تصویرگر: 
ناهید کریمی
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٤
نوبت چاپ سوم: 
1386
شمارگان چاپ: 
50000 نسخه
تعداد صفحات: 
٢٤ صفحه
شماره ديوئی: 
398 / 2 گ 364 ب
فراکد: 
شابک: 
9913432964