شمشير نقره اي

درجنگ دوم جهاني، لهستان نيز همچون اتريش، فرانسه و بعضي کشورهاي ديگر به اشغال آلمان نازي درآمد. بسياري از خانواده ها همچون خانواده جوزف باليک ازهم پاشيده شدند و هر کدام از آنان به گوشه اي و زنداني درافتادند. اما مقاومت مردم، بويژه جوانان، در برابر بيگانگان روزنه هاي رهايي را به سوي آينده گشود و اشغالگران، خسته و سرافکنده از خاک ديگران بيرون رانده شدند.
اما چه پيش آمد که يک شمشير نقره اي براي خانواده جوزف باليک و بويژه براي خانم مارگرت باليک حکم ارزشمندترين دارايي زندگي آنان را پيدا کرد؟

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
12,500ریال
مترجم: 
مجید عمیق
تصویرگر: 
مرتضی زاهدی
قطع کتاب: 
١٦×٢٣ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٨١
شمارگان چاپ: 
٢٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٣٦ صفحه
شماره ديوئی: 
ش ٤٣٤ س ٨٥٣٧٣/٨٩١
فراکد: 
شابک: 
1769432964