سرگذشت كشور كوچك

در دامنه كوه بلندي، كشور كوچكي بود كه از يك شهر كوچك هم كوچكتر بود. در اين كشور كوچك، مردم بخوبي با يكديگر زندگي مي كردند. آموزگار مدرسه اين كشور كوچك، مردي پير و دانا بود كه مردم او را دوست داشتند و به او احترام ميگذاشتند. آموزگار دختري كوچك به نام نرگس داشت كه يك روز در دامنه كوه گم شد و مردم بعدا فهميدند كه دختر آموزگار در قلعه غولان بالاي كوه اسير شده است.
از آن روز به بعد، زندگي مردم كشور كوچك همچون زندگي بردگان شد. تا اينكه سرانجام... .

موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
40ریال
تصویرگر: 
ژن رمضانی
قطع کتاب: 
٢٤×٢٤ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٥٠
شمارگان چاپ: 
١٦٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٣ صفحه
فراکد: 
شابک: 
س١٨٢آ١٣٠دا