خوشبوتر از گلاب

نجمه به روزي فكر مي كرد كه او را در بازار برده فروشان در معرض فروش گذاشته بودند و مرد مهرباني او را براي آزادي خريد. آن مرد مهربان نمي خواست كه او برده بماند. بعد، او را به خانه خود آورد و با او ازدواج كرد. ديري نگذشت كه خداوند به آنها فرزندي داد و او را رضا ناميدند.
كتاب، شرح مختصري از زندگي امام رضا (ع) از بدو تولد تا جانشيني پدر و بيان بعضي نامه ها و مكاتبات او با پدرش كه سالها در زندان بود و همان جا مسموم و شهيد شد، و خطوط كلي زندگي آن امام همام پس از پدر بزرگوارش است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
5,100ریال
قطع کتاب: 
١٢×٢٠ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٦٨
نوبت چاپ چهارم: 
1386
شمارگان چاپ: 
85000 نسخه
تعداد صفحات: 
٧٢ صفحه
شماره ديوئی: 
خ 198 ق 957 / 297
فراکد: 
شابک: 
3401432964