گربه ای كه موشها را دوست داشت

روزگاري بود كه موشها و گربه ها با هم دشمن بودند و موشها تا از خودشان غافل مي شدند، سر از شكم گربه ها در مي آوردند. اما ميان گربه ها، گربه سفيدي بود كه موشها را دوست داشت و آنها را شكار نمي كرد. يك روز او به طرف شهر موشها به راه افتاد و پس از صحبت با رئيس موشها، قرار شد به طور آزمايشي، مدتي با يك موش كوچولو دوست شود تا پس از ديدن نتيجه، موشها دوستي او را باور كنند. آيا مي دانيد نتيجة اين دوستي عجيب چه شد؟

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
4,000ریال
تصویرگر: 
عادل رستم پور
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٣
نوبت چاپ سوم: 
1382
شمارگان چاپ: 
٨٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٨ صفحه
شماره ديوئی: 
گ 352 م 590 دا
فراکد: 
شابک: 
1092432964