شش تن و يك فرياد

پس از حضرت علي (ع) و شهادت امام حسن(ع)، معاويه فرصت يافت تا هر جا كه ياران بزرگ علي ممكن بود با گفتار و كردار خود ظلم و جنايتهاي او را براي ديگران آشكار كرده و دردسري براي او و حكومتش ايجاد كنند آنها را شناسايي و دستگير كرده و با تطميع، تهديد، تبعيد يا قتل،‌آنان را از سر راه خود بردارد. از اين ميان،‌ حجربن عدي است كه پس از امام خود هرگز در برابر ظلم و ستم معاويه و كارگزاران او سكوت نكرد تا اينكه… .
كتاب، گزارش داستاني اواخر عمر حجربن عدي است كه در پيمودن راه حقيقت به امام خود مي پيوندد.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
1,200ریال
تصویرگر: 
فاطمه رادپور
قطع کتاب: 
١٤×٢١ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٣
نوبت چاپ سوم: 
1378
شمارگان چاپ: 
٤٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٣٦ صفحه
شماره ديوئی: 
297 / 942 ش 617 ح
فراکد: 
شابک: 
8273432964