آب و گردش آن در طبيعت

كشاورزي بر دو عامل آب و خاك استوار است. اگر خاك مرغوبي در اختيار نباشد، هنوز امكان اصلاح و كاشت آن وجود دارد، ولي بدون آب مرغوبترين زمينها را بايد به حال خود و بي مصرف رها كرد. در كشورها،‌ هكتارها زمين مرغوب به علت كمبود آب به زير كاشت نرفته و در بسياري از زمينهاي كاشته شده نيز گاه به علت كمبود آب در مواقع بحراني و گرما،‌ حجم زيادي از محصولات از بين رفته است. ترجمه اين كتاب كه از انتشارات سازمان خوار و بار و كشاورزي جهاني است، به منظور آشنايي هر چه بيشتر همگان با اين ماده حياتي،‌ و پس از تطبيق با محيط و شرايط آب و هوايي ايران،‌ صورت گرفته است؛ به اين اميد كه در پيشبرد كشاورزي كشور مفيد و مؤثر واقع شود.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
1,600ریال
مترجم: 
محمدجواد میرهادی
قطع کتاب: 
١٢×٢٠ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٢
نوبت چاپ دوم: 
1381
شمارگان چاپ: 
٤٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٣٦ صفحه
شماره ديوئی: 
111 آ 7 / 553
فراکد: 
شابک: 
7881432964