قرمز كوچكه

قرمز كوچكه و پدرش قرمز بزرگه چون هميشه كلاه و شالي قرمز رنگ به سر و گردن داشتند،‌ آنها را به اين نامها صدا مي زدند. آنان شاد و خوشبخت در دهكده شان زندگي مي كردند تا اينكه ژاپني ها آمدند و كشورشان را اشغال كردند. آنها قرمز بزرگه را همچون بسياري ديگر از مردان تنومند دهكده اسير كردند تا براي آنها بار بكشند.‌ قرمز كوچكه نقشه اي كشيد. او پنهاني از خانه بيرون رفت و به سوي رود بزرگ دويد تا پيش از رسيدن اسيران به رودخانه، به آنجا برسد و بتواند پدر خود را نجات دهد. عشق او به پدرش او را شجاعانه به پيش مي برد و به لحظه اي مي انديشيد كه هر دو در كوهها بر ضد اشغالگران مبارزه مي كنند و… .

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
1,100ریال
مترجم: 
ناصر ایرانی
قطع کتاب: 
١٤×٢١ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٠
نوبت چاپ سوم: 
1376
شمارگان چاپ: 
٥٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٨ صفحه
شماره ديوئی: 
ق 248 ب 54 / 813
فراکد: 
شابک: 
7538432964