دستمال خال خالي

“دستمال خال خالي“ داستاني است كه با معرفي چند تصوير و جاگذاري آنها در متن داستان، كوشيده است تا روايت داستان را با مشاركت هوشمندانه كودكان انجام داده و ذهن آنان را، هم در خواندن داستان و هم در تصويرخواني تقويت كند.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
24,000ریال
تصویرگر: 
زهره پریرخ
قطع کتاب: 
١٨×١٨ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٠
نوبت چاپ چهارم: 
1385
شمارگان چاپ: 
70000 نسخه
تعداد صفحات: 
٣٢ صفحه
شماره ديوئی: 
د 423 پ 590 دا
فراکد: 
شابک: 
1366432964