شاليزار سبز

صنوبر و مادرش گل بانو از خانه بيرون آمدند و به طرف شاليزار راه افتادند. پدرش مشغول درست كردن مرزهاي مزرعه بود و برادرش زمين را شخم مي زد. آن سال گل بانو نمي توانست در شاليزار بخوبي كار كند،‌ زيرا بچه اي در شكم داشت. با اين حال، شرايط كار گروهي در شاليزارها به گونه اي بود كه گل بانو نمي توانست اززيركار شانه خالي كند. در اينجا بود كه صنوبر كوچك به كمك مادر آمد و جاي او را در گروه زنان تلاشگر در شاليزار گرفت و ... .

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
1,600ریال
طرح روی جلد: 
حمیدرضا خواجه محمدی
تصویرگر: 
حمیدرضا خواجه محمدی
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٤
شمارگان چاپ: 
٣٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٤ صفحه
فراکد: 
شابک: 
ش85ی300دا