سزاي خوبي بدي نيست

يك روز گرگي در جنگلي از دام شكارچيان فرار كرد و هراسان به دهقاني پناه آورد تا او را پنهان كند. دهقان هم دلش سوخت و گرگ را در جوال خود پنهان كرد. پس از اينكه خطر شكارچيان دور شد، دهقان گرگ را بيرون آورد، اما گرگ مي خواست دهقان را بخورد. دهقان گفت كه سزاي خوبي بدي نيست، ولي گرگ نظر ديگري داشت... .
كتاب حاضر مجموعه اي است از داستان فوق و چندين داستان زيباي ديگر.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
360ریال
مترجم: 
حسن پستا
طرح روی جلد: 
منیژه ونکی
قطع کتاب: 
١٤×٢٠.٥ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٢
شمارگان چاپ: 
٢٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٣٦ صفحه
فراکد: 
شابک: 
528س20947/398