نامه به بچه های بوسنی

در همدلي و همدردي با كودكان بوسنيايي،‌ آنها كه هر پگاه با صداي گلوله از خواب بيدار مي شوند و هر روز دلشان را به امواج پريشان زندگي، خانواده و كشور خود مي سپارند، كودكان و نوجوانان كشورمان در مسابقه اي شركت كردند و اندوه خود را از آنچه در بوسني مي گذرد بر بال نامه هاي خود گذاشتند، تا در هياهوي موشك و خمپاره به گوش دوستان مسلمان خود در بوسني و هرزگوين برسانند.
در اين مسابقه ١٢٣٤ نفر شركت كردند كه برگزيده آثارشان در اين مجموعه گردآوري شده است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
0ریال
زير نظر: 
مرکز آفرينش هاي ادبي
عكاس: 
رضا برجي
طرح روی جلد: 
مهشید مهاجر
قطع کتاب: 
١٦×٢٣ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٢
شمارگان چاپ: 
٢٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٩٦ صفحه
فراکد: 
شابک: 
234ن89/0فا8