دفترهاي ادبي جوانان (1)

كتاب حاضر سرآغازي است بر حركتي نو در حيطه فعاليتهاي مركز آفرينشهاي ادبي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با طرحي نو كه به رغم محدوديتهاي موجود، بار امانتي تازه را بر دوش گرفته است. بيشتر اعضاي مركز آفرينشها را دختران و پسران جواني تشكيل مي دهند كه حاصل كار و تجربه ادبي آنان در اين كتابها عرضه مي شود. معيار ما در شيوه بيان و نگارش آثار، حافظ و چهره هاي نامداري است كه در گستره سخن پارسي جاودانه اند. در آثار ارائه شده دراين كتابها، آنچه چشمگير است، احساس و عاطفه، بيان ساده و بي تكلف، و گاه مفاهيم تازه بر بستر تحولات اجتماعي و فرهنگي است. اين چهره هاي جوان و جويا بي هيچ ادعايي اديب و شاعرند، با طبعي روان و انديشه اي فرازمند و پويا.

موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
100ریال
به كوشش: 
اسدالله شعباني
تهيه و تنظيم: 
اعضاي مركز آفرينشهاي ادبي
طرح روی جلد: 
محمدرضا دادگر
قطع کتاب: 
١٢×٢٠ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٦٧
نوبت چاپ دوم: 
1369
شمارگان چاپ: 
٤٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٣٤ صفحه
فراکد: 
شابک: 
د٥١٢ش٨٩/٠فا٨