قصه‌هاي كوچه ( نمایشنامه )

كتاب حاضر داستان زندگي است كه در كوچه‌ها مي‌گذرد و بر سادگي‌ها، دوستي‌ها، گرمي‌ها، قهرها، آشتي‌ها، شيطنت‌ها و شادي‌ها لبخند مي‌زند، و گاه بر آن همه پاكي و صميمیت و شور و تواني كه در گيرودار به دست آوردن چند لقمه نان براي شكم‌هاي گرسنه و بي‌پشتوانه بيهوده تباه مي‌شود، با حسرت و دريغ افسوس مي‌خورد.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
5,500ریال
نويسنده: 
مهرداد بختياري
طراح جلد و صفحه‌آرا: 
مريم رحمتي اويني
عكس: 
آرشيو تئاترکانون
تاريخ چاپ اول: 
1386
شمارگان چاپ: 
6000 نسخه
قطع کتاب: 
36 صفحه
تعداد صفحات: 
978 - 964 - 391 - 275 - 8
فراکد: 
شابک: 
‎8‎فا‎2/62‎ب‎343‎ن