قصه‌هاي كوتي‌كوتي

جانوري كه دهها جفت كفش دارد چگونه مي‌تواند بازي كند، به مدرسه يا مهماني برود، و يا پرواز كند؟ جوراب‌هايش را چگونه تميز مي‌ كند؟ اما كوتي‌كوتي همه اين كارها را دوست دارد و...
اين كتاب شرح ماجراهاي يك بچه هزارپاست كه ماجراهايش هم به اندازه پاهايش بسيار زياد است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
22,000ریال
نويسنده: 
فرهاد حسن‌زاده
طراح جلد: 
علي خوش‌جام
صفحه‌آرا: 
علي خوش‌جام
تصويرگر: 
هدي حدادي
تاريخ چاپ اول: 
1386
شمارگان چاپ: 
17000 نسخه
قطع: 
22×22سانتی متر
تعداد صفحات: 
48 صفحه
شماره ديوئي: 
ا‎ ‎د‎ 590 ‎ح‎ 526‎ق‎ ‎
فراکد: 
شابک: 
9789643911416