چرا دریا عصبانی شد؟ (ویژه نابینایان)

آقای شهردار گذاشت مدیر پارک ساحلی هر چقدر می خواهد برای خودش حرف بزند. فقط و فقط دلش می خواست همة اینها یک خواب باشد و وقتی به ساحل می رسد از خواب بیدار شود و کابوس به پایان برسد. اما هیچ کابوسی در کار نبود. وقتی جلو در پارک از ماشین پیاده شد، دریا هنوز می غرید. عده زیادی با سر و روی خیس، بیرون پارک توی خیابان ایستاده بودند.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
40,000ریال
قطع کتاب: 
29×29 سانتی متر
تاريخ چاپ اول: 
1387
شمارگان چاپ: 
300 نسخه
تعداد صفحات: 
124 صفحه
فراکد: