مهمانهای ناخوانده(کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)

در ده کوچکی پیرزنی زندگی می کرد. یک شب باران تندی بارید و پیرزن که می خواست برود زیر لحاف و گرم شود، چندبار صدای تق تق در را شنید و هر بار با یک مهمان ناخوانده ای رو به رو شد. اول خاله گنجیشکه بود که زیر باران خیس شده بود. سپس مرغ پاکوتاه بود که از شدت باران به پیرزن پناه آورده بود. آنگاه، آقا کلاغه و گربه و سگ پاسبون و آقا الاغه و… . صبح که پیرزن از خواب بیدار شد، دید که در خانه اش خیلی خبرهاست و هر یک از مهمانها مشغول کاری است!

گروه سنی: 
سال تولید: 
قیمت: 
25,000ریال
طراح و کارگردان: 
پری ناز شجره
تصویرگر: 
جودی فرمانفرمایان
تاريخ چاپ اول: 
1387
شمارگان چاپ: 
3000 نسخه
فراکد: 
شابک: