طوطی و بازرگان(کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)

مثنوی مولوی یکی از شاهکارهای گرانسنگ گنجینۀ زبان و ادب فارسی است که قرن هاست جویندگان راستین رستگاری و تشنگان دریای معرفت و حقیقت را راه نموده و سیراب ساخته است. خیزابه های خروشان این دریای معرفت چنان است که اکنون همه جویندگان و رهروان راه روشنایی و حقیقت را با هر زبانی شیفتۀ خود ساخته و هر روز در جامۀ ترجمه ای نو و به زبانی دیگر رهنمای گروه بسیاری از انسانها می گردد.
داستان طوطی و بازرگان یکی از داستان های شیرین و آموزندۀ این کتاب بزرگ است که راه رهایی از زندگی خاکی را به انسان نشان می دهد و او را به وطن نخستین و جاویدش رهنمون می شود.

گروه سنی: 
سال تولید: 
قیمت: 
25,000ریال
طراح و کارگردان: 
پری ناز شجره
بازنویس: 
مرجان فولادوند
نقاش: 
احمد خلیلی
برگرفته از: 
مثنوی معنوی
تولید اول: 
1388
فراکد: 
شابک: