دوربین خدا

گرفتم دست بابا
گذشتم از خیابان
هوا ابری شده، من
دویدم زیر باران

صدای رعد و برقی
هوا را کرد روشن
کشیدم جیغ و آمد
صدایی در سر من

پدر با خنده ای گفت:
«نترسی جان بابا
خدا با دوربینش
گرفته عکس ما را»

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
27,000ریال
سروده: 
اسماعیل الله دادی
تصویرگر: 
نیّر پیکام
ویراستار: 
مرضیه طلوع اصل
دبیر مجموعه: 
مهدی معینی
ناظر هنری: 
ابوالفضل همتی آهویی
طراح گرافیک: 
ناهید کاظمی
تاريخ چاپ اول: 
1391
شمارگان چاپ: 
4000 نسخه
تعداد صفحات: 
24صفحه
شماره ديوئي: 
د 734 الف 62 / 1 فا 8
فراکد: 
شابک: 
9789643918422