شکارچی کوسه ی کر

شاید شبی،روزی،جایی دور یا نزدیک،نتوانسته بود جسم سنگین اش را از سر راه کشتی های بزرگی که تا ته خلیج فارس می رفتند و بر می گشتند کنار بکشد.شاید پروانه ی بزرگ نفتکشی تکه تکه اش کرده بود.شاید هم نه...شاید همان موقع خودش را به زور و زحمت رسانده بود به دریای عمان و از آن جا تا ته اقیانوس هند و آرام شنا کرده بود.شاید تصمیم گرفته بود دیگر هیچ وقت به این طرف ها برنگردد.برنگردد و مرا تا پایان عمر،تا هروقت که زنده ام و می توانم به دریا نگاه کنم و افق خیس و آبی را ببینم،در آتش انتقام منتظر بگذارد...

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
39,000ریال
شمارگان چاپ: 
10,000جلد
تعداد صفحات: 
188
شماره دیونی: 
ش 424 ع 62/ 3 فا 8
فراکد: 
شابک: 
9789643919238