ناروال،نهنگ تک شاخ

پدر گفت:" آروم باش بوته! بگو چه خبر شده!"
بوته بریده بریده گفت:" هوگ ویک..."
پدر با وحشت پرسید:" هوگ ویک چی؟"
بوته گفت:" لو رفت،هوگ ویک لو رفت."
با شنیدن صدایی،پدر ناگهان برگشت و پشت سرش را نگاه کرد.نهنگ جوان خود را روی شن های ساحل می کشید. جلو آمد.سرش را جلوی پاهای پدر بوته بالا گرفت و با دهانی خشک،به زحمت گفت:" من ناروالم...پدرم منو فرستاده پیش شما..."

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
28,000ریال
شمارگان چاپ: 
10,000جلد
تعداد صفحات: 
148
شماره دیونی: 
ن 462 ج 62/ 3 فا 8
فراکد: 
شابک: 
9789643918927