کد خبر: 5571 | تعداد بازدید: 1215 بار مشاهده شده | زمان ارسال:

گفتگو با مهدی باقری معاونت تولید درغرفه کانون

مهدی باقری معاونت تولید کانون طی بازدیدی از غرفه کانون درنمایشگاه کتاب گفتند:به نظر می رسدباتوجه به کمتر شدن متراژ غرفه روح کودکانه درآن کمتردیده می شود.
باید تمهیداتی قائل شویم که فضایی بزرگتر با امکانات بیشتری فراهم شود.فضایی برای مطالعه خانواده ها در نظرگرفت که هم کودکان ونوجوانان وهم والدین آنها بتوانندکتابها را بخوانند وکودکان با سرگرمی هابازی کنند واگر تمایل داشتند خریداری نمایند. فلسفه وجودی کانون انس با کتاب است.
درپاسخ به این سوال که آیا تاکنون تولیدات کانون توانسته به درستی نقش خود را درجامعه ایفا کندگفتند:تولیدات کانون خوب است اما درنحوه معرفی آن به خانواده ها موفق نبوده ایم.برای برقراری این ارتباط بهترین امکان مراکز فرهنگی هنری کانون است وهمچنین می توانیم با سازمان صداوسیما درتعامل بیشتری باشیم.
برای ارائه بهتر محصولات نیاز به یک تحقیق ومطالعه میدانی دربخش پژوهش کانون داریم پیرامون اینکه توقعات نوجوانان امروزی از کانون چیست ومطالباتشان از کانون درچه زمینه ای است.