فقط یک چاپ

تلفن را برداشتم.شماره عماد را گرفتم.
-سلام.پیک را بفرستید تا کار را تحویل بگیرد.
عماد مکثی کرد و گفت:نظر کارشناس ها را خواندی؟
پوزخندی زدم:
-یک جور ابراز وجود بود.
او هم خندید.
-اسمش را انتخاب کردی؟
ناگهان چیزی به ذهنم رسید.
-همین حالا انتخاب کردم.
ازم خداحافظی کرد.گوشی را گذاشتم.خودکار را برداشتم و روی صفحه ی اول نوشتم:
فقط یک چاپ!

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
100,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
412
شماره دیونی: 
3فا8 62/ ف166ع
فراکد: 
شابک: 
9786000100643