کتاب شعر1(در کوچه های شعر)

باید احترام درختان را حفظ کرد و شعری نوشت که شایسته کاغذ باشد.
در این مجموعه با تعدادی از شعرهای شاعرانی چون: حافظ شیرازی، صائب تبریزی،سعدی شیرازی،فردوسی طوسی و مولوی ،فریدون مشیری،سهراب سپهری،هوشنگ ابتهاج،نیمایوشیج و...آشنا می شوید.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
44,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
116
شماره دیونی: 
1فا8 6208/ ک511ش
فراکد: 
شابک: 
9789643918002