دروازه ی ابدیت

هنگامی که خداوند، زمین را با همه ی خوراکی های گوناگون و آسمان ها آفرید، به آسمان و زمین فرمان داد:" خواه ناخواه، بیایید!" گفتند: " بی تردید، فرمان برداریم."
خداوند، خورشید و ماه را آفرید و آن ها را در مسیری که تعیین کرده بود، به حرکت درآورد. سپس فرشته ها را آفرید. آن ها از جنس نور بودند و در همه حال، شب و روز، خدا را می پرستیدند.خداوند اراده کرد تا روی زمین،جانشین(خلیفه الله) برای خود قرار دهد.
و چون پروردگارت به فرشته ها گفت:" من در زمین خلیفه ای می آفرینم."
...

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
35,000ریال
شمارگان چاپ: 
10,000جلد
تعداد صفحات: 
120
شماره دیونی: 
د136ن 44/ 297
فراکد: 
شابک: 
9789643918767