دست به دست

اين وسيله ساده ايجاد هماهنگي بين چشم و دست سرعت عمل افزايش تمركز و گسترش مهارتهاي دست و همچنين حوصله و پشتكار را به كودكان آموزش مي دهد و چنانچه به صورت گروهي يا در جمع خانواده از اين سرگرمي استفاده شود براي انتخاب بهترين بازيكن لحظات پر نشاطي را براي همه به وجود مي آورد.